Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ


1. KURULUŞ

Tüzüklerinde amaçları, arama kurtarma çalışmalarını yürütmek olan dernekleri bir araya getirmek üzere ismi “ ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU” olan bir federasyon kurulmuştur. Kısa adı “AKDF” dir.

2. MERKEZİ

Federasyonun merkezi Yalova’dadır.

3. AMACI

Ulusal ve uluslar arası düzeyde deprem, sel yangın, orman yangını, dağ, çevre, ulaşım ve benzeri kaza ve afet gerçeklerinden yola çıkarak; refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek il ve ilçe düzeyinde kurulmuş gönüllü arama ve kurtarma dernekleri bünyesinde, birlikte çalışacak ekipler oluşturarak afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmektir.

Gönüllü çalışan arama ve kurtarma derneklerinin olağan durumda; misyon, vizyon, etik, örgüt yapısı, çalışma yapısı, personelin eğitmen seviyesinde eğitilmesi, acil eylem planları ve lojistik yapının düzenlenmesi ve malzeme konularında ortak standart oluşturarak deneklerin profesyonel seviyeye ulaşmasının hedeflendiği gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile yapacağı iş birliği çalışmalarına öncülük eder. Yanı sıra: halkı afetler karşısında ilk anlar içerisinde kurtulma, kurtarma, organize olabilme konularında bilgilendirmek ve eğitmektir.

Bu doğrultuda, üye olsun olmasın tüm derneklerin, kurum ve kuruluşların afetler ve kazalar karşısında iletişim sağlanması, dil birliğinin oluşturulması, ilçe, il, bölge ve ülke ve komşu ülkeleri içine alan planlar üzerinde çalışmalar için gereken çalışma ortamlarını yaratır.

4. ÇALIŞMA BİÇİMİ

Federasyon, amacını gerçekleştirmek için;

4.1. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar, gerek kendi ve gerekse başkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerine her türlü hak tesis edebilir ve kaldırabilir, inşaat yapabilir,

4.2. Yasadan doğan ve Ana Tüzükten belirlenen konulardaki amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapar.

4.3. Amaçlarını gerçekleştirmek için;  araştırma yapar ve yaptırır; eğitim için gerekli örgütsel ve mekânsal organizasyonu sağlamak amacıyla ana okulu, ilk öğretim ve orta öğretim düzeylerinde çalışmak üzere yaz okulları ve kurslar açar; enstitü kurar; bu konularda kurulmuş ve kurulacak kuruluş ve kurumlara ortak olur, işbirliği yapar; eğitim verir; bilimsel araştırmalar yapar ve yaptırır; fuar, şenlik, sergi, panel, sempozyum, kollegium, konferans, kurs, açık oturum, kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışma, balo, gece, yemekli toplantı düzenler; ;burs, kredi ve ödül verir; yurt dışına eğitim amaçlı olarak eleman gönderir; bu çalışmalarını meslek eğitimine yönelik olarak; üniversiteler, akademiler, yüksek okullar, kürsüler, resmi kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler ile işbirliğinde bulunur; her türlü ayni, şahsi ve fikri haklar edinir; bunlar üzerinde kurulu her türlü hukuki tasarrufta bulunur; teşvik ödülleri vermek, kitap, broşür, bülten, dergi ve benzerlerini çıkartmak, yurt içi ve yurt dışında üniversite, akademi, yüksek okul, araştırma merkezi ve doğa sporları konusunda kurum ve kişilerle işbirliğinde bulunmak ve düzenlemek, kitap, dergi, gazete, bülten, film, video, plak, kaset ve benzeri her türlü yayın aracı ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve eğitici çalışmalarda bulunur; bu çalışmalar için gerekli tesisleri kurar,  işletir, işletmesini başkalarına devreder; gerekli izinleri alarak bu çalışmalarını yabancılar ile yapabilir ve/veya çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirebilir.

Federasyon bu konularda, kar amacı olmaksızın taşınmaz mal alımı satımı yapabilir, bunları kiraya verebilir, gerekli işlemlerini yaparak işletme açabilir, başkalarına çalıştırabilir, lokal açabilir.

5. ÇALIŞMA İLKELERİ

5.1. İnsan hayatına değer veren, karşılıklı yardım severlik, gönüllülük, dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine uygun düşünce ve hareket içerisinde, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin evrensel ilkeler  içinde çalışmayı hedefler,

5.2. Üye dernekler daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket ederler,

5.3. Üye dernekler, çalışmaları sırasında problem çıkmamasına, bireysellikten uzak davranış içinde olunmasına, uyumlu, sakin, olumlu davranışlar içinde olunmasına özen gösterir,

5.4. Üye dernekler, federasyon üyesi olarak davranışların düzenlemeli, onun bir parçası olduğunu tüm çalışmalarında vurgulamalıdır,

5.5. Üye dernekler, federasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlarının oluşmasına katkıda bulunur, üretilen çalışmaları benimser, savunur, uygulanmasını sağlamaya çalışır, paylaşımcı olur, her türlü konumda bilinçli ve duyarlı davranır.

Siyaset ile uğraşmaz.

6. KURUCULAR

Kurucu Dernekler aşağıda isimleri yazılı olan dernekler adına temsilcileri olarak:

1-     EDAK – Edirne Arama Kurtarma Derneği adına temsilcileri; Levent Yahşibeyli, Olcay Akdağ, Öner Gökmen.

2-     UMUT – Aydın Umut Arama Kurtarma Derneği temsilcileri; Veli Tiryaki, Ali Demir, Nevzat Çetin.

3-     K-77 - Yalova Arama Kurtarma Derneği adına temsilcileri: Kuvvet Lordoğlu, Adem Demirel, Nejdet Dövenci.

4-    GÖNDAK - Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği adına temsilcileri: Çetin Akmaz, Ünsal Acar, Cezmi Subaşı.

5-    DAD - Alanya Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği adına temsilcileri: Yeşim Akçay, Faruk Konukçu, Ömer ÖZKAN

7. ÜYELİK TÜRLERİ

Dernek üyeliği dört türlüdür:

7.1. Kurucu üyelik, bu tüzük altına yetki belgeleri ile katılmış bulunan Dernekler Kurucu üyelerdir.

7.2. Asil üye, Federasyonun kurulmasından sonra bu tüzük koşullarına uyan, kendi Tüzüğüne ve bu Tüzüğe göre gereken yasal koşulları yerine getiren Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile asil üyelik sıfatını alırlar. Bu üyeler, hiçbir kısıtlama olmaksızın Tüzük hükümlerine göre tüm haklardan yararlanırlar.

7.3. Gözlemci üye; bu tüzüğe göre üye olma niteliklerini taşıyan, kendi Yönetim Kurullarınca usulüne uygun karar alarak yazılı talepte bulunulan dernekler gözlemci üye sıfatını kazanırlar. Ancak, seçme, seçilme ve karar alma, haklarına sahip değildirler. Dernek Yönetim Kurulu, belirleyeceği üç üyesini gözlemcilik haklarını kullanmak üzere yetkili kılmak zorundadır. Bu üyeler, yıllık aidatın yarısını ödemek zorundadırlar. Dernek olmamasına rağmen, bir resmi kurum ve kuruluşun, yaptığı çalışmalar ile bu tüzük çalışma konularının aynı olması konumunda Kurumun belirleyeceği Kurumlar da gözlemci üye sıfatını kazanabilirler. Bu gözlemci üyeler aidat ödemezler.

7.4. Onur üyesi, federasyon çalışmalarına fiilen üstün katkısı bulunan kişiler, Yönetim Kurulunun oybirliği kararı ile seçilir. Bu kişiler, aidat ödemezler, seçme ve seçilme haklarına sahip değildir. Önerileri, Yönetim Kurulunun gündemine, doğrudan alınır.

8. ÜYE OLMA

8.1. Aşağıdaki koşulları taşıyan dernekler bu federasyonun asil üyesi olabilirler:

8.1.1. Bu federasyon ile aynı amaç doğrultusunda çalışma konusunun kendi tüzüklerinde yazılı olması,

8.1.2. Genel kurulu tarafından katılma kararı olması,

8.1.3. Genel kurul tarafından diğer maddelerde geçen sayıda temsilci seçilmiş olması,

8.1.4. Bu tüzük maddelerinin kabul edilmiş olması,

8.1.5. Yönetim kurulu tarafından yazılı talepte bulunulması,

8.1.6. Temsilcilerin iki yıl için seçilmiş olması,

8.1.7. Altı ay süre ile gözlemci üyelik yapmış bulunması,

8.1.8. Bu süre içinde, Denetleme ve Disiplin Kurulu ve Teknik Kurulların her ikisinin de asil üye olunması konusunda olumlu rapor vermiş bulunması,

8.2. Aşağıdaki koşulları taşıyan dernekler gözlemci üye olabilirler:

8.2.1. Bu federasyon ile aynı amaç doğrultusunda çalışma konusunun kendi tüzüklerinde yazılı olması,

8.2.2. Yönetim kurulu tarafından katılma kararı olması,

8.2.3. Yönetim kurulu tarafından üç asil ve üç yedek temsilci seçilmiş olması,

8.2.4. Bu tüzük hükümlerinin kabul edilmiş olması,

8.2.5. Yönetim kurulu tarafından yazılı talepte bulunulması,

Kurum ve kuruluşların gözlemci olarak katılmaları, yetkili organları tarafından yazılı bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Ancak en az bir gerçek kişi görevlendirilmiş olması gereklidir.

9. TEMSİLCİ SAYISININ SAPTANMASI

9. Derneklerin seçmek zorunda oldukları temsilci sayısı aşağıdaki gibi saptanır.

9.1. Derneğin genel kurulu için Dernekler Masasına verilen üye listesinin verildiği tarihteki asil üye sayısı esas alınır.

9.2. ‘’Bu üye listesine göre ilk elli üyeye karşılık beş üye temsilci, sonra gelen her elli üye için bir temsilci seçilir. Elli tam sayı üstündeki küsurlar dikkate alınmaz’’

9.3. Seçilen asil temsilci sayısı kadar da yedek temsilci seçilir.

10. ÜYELİK HAKLARI

10. Hiçbir dernek üye olmaya ve üye olarak kalmaya zorlanamaz. Hiçbir temsilci de temsilci olmaya ve temsilci olarak kalmaya zorlanamaz.

Dernekler, seçmiş bulundukları temsilcileri aracılığı ile temsil edilirler. Derneklerin Yönetim Kurullarının ayrıca oy hakları yoktur. Üyeler, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve bu hak bizzat kullanılır.

11. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Derneklerin üyelikten çıkmaları, çıkarılmaları, çıkmanın ve çıkarılmanın sonuçları aşağıdaki koşullar ile gerçekleşebilir.

11.1. Üyelinin isteği ile çıkma;

11.1.1. Derneklerin Genel Kurullarının almış bulunduğu ayrılma kararı ile üyelikten çıkılabilir.

11.1.2. Kurucu üyeler de Genel Kurullarının alacağı karar ile üyelikten ayrılabilirler.

11.1.3. 11.1.1 ve 11.1.2. bentlerinde geçen dernekler dilerler ise gözlemci sıfatına geçebilirler.

11.2. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler;

11.2.1. Tüzük değişikliği ile amaçlarını değiştiren ve bu tüzük hükümlerine göre çalışma alanından çıkan asil veya gözlemci üye dernekler,

11.2.2. İki yıl üst üste yıllık aidatını ödemeyen asil veya gözlemci üye dernekler,

11.2.3. Derneğin temsilcilerinin her üçünün de özürsüz olarak üst üste iki toplantıya katılmamaları,

11.3. Kendiliğinden üyeliğin sona ermesi;

11.3.1. Derneğin feshine karar verilmesi,

11.3.2. Derneğin tasfiyesine karar verilmesi,

11.4. Temsilcilerin temsilcilik sıfatlarının ortadan kalkması koşuları;

11.4.1. Temsilcisi oldukları Dernek ile hangi koşulda olur ise olsun üyelikleri sona erenler,

11.4.2. Dernek üyesi olma koşullarını kaybettiği belirlenenler,

11.4.3. Üst üste beş toplantıya özürsüz olarak gelmeyenler,

11.4.4. Dernek Yönetim Kurullarınca temsilcilik sıfatının sona erdiği bildirilenler,

11.4.5. Temsilci sıfatından yazılı olarak ayrılma isteğinde bulunanlar,

11.5. Federasyondan çıkmanın veya çıkarılmanın sonuçlar şunlardır;

11.5.1. Federasyonun sağlamış bulunduğu tüm arama kurtarma ve benzeri malzemelerin tamamı federasyona iade edilir,

11.5.2. Federasyonun kullanmakta olduğu arama kurtarma kıyafetlerini ve armalarını kullanamaz,

11.5.3. Derneğin feshinde de Federasyonun verdiği malzemeler Federasyona iade edilir.

12. FEDERASYON ORGANLARI

Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen birimler kurulabilir. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. Ancak birimlerde görev alacak kişilerin asil veya gözlemci derneklerden birine üye olma koşulu aranır.

13. GENEL KURUL

Derneğin en yüksek organı olup, dernek asil üyelerinden oluşur.

14. GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

Genel Kurul Toplantı zamanı:  Genel Kurul;her iki yılda bir, mayıs ayı içinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemi ile bir ay içinde olağanüstü olarak toplanır. Denetleme Kurulunun veya dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde Denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurula çağrı usulü: Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu, toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Üyelere toplantıdan en az on beş gün öncesinden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmekle çağrılır. Ayrıca Genel Kurul toplantısı, tüm üye derneklere taahhütlü olarak posta ile bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantının en az bir hafta erteleneceği ve ertelenen gün de belirtilir. Bu hazırlıkların tümü, toplantıdan on beş gün önce Kaymakamlığa bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç iki ay içinde yapılır. Genel Kurul toplantısının bir kez daha ertelenmesi mümkün değildir.

15. TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır, başka ilde toplanamaz.

16. TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamadığı takdirde en erken bir hafta, en geç üç hafta içinde ikinci kez toplantı yapılır. İkinci toplantıda nisap aranmaz

17. TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. Toplantıya gelen üyeler hazurin cetvelini imzalamadan Genel kurulun yapılacağı salona giremez. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak, ilan edildiği biçimde yapılmak üzere sona erdirilir. Yeterli sayıda üye katılması durumunda toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanın uygun göreceği bir üye tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilerek Divan Başkanlığı oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Tutulan tutanak Divan Başkanlığı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Hükümet Komiserinin toplantıya katılmaması erteleme nedeni sayılamaz. Toplantıda yalnız gündemde olan konular görüşülebilir. Ancak toplantıya katılan üye sayısının onda birinin yazılı istemi üzerine önerilen konular da gündeme alınır ve görüşülür.

18. Genel Kurul kararları çoğunluk ile alınır, ancak; ana tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar 3/4 çoğunlukla alınır. Genel Kurulda oylama açık usulle yapılır, ancak, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu seçimleriyle, üyelikten çıkarma gizli oyla yapılır. Oy sayımı açık usule göre gerçekleştirilir.

19. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

19.1. Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek,

19.2 Tüzük değişikliğine karar vermek,

19.3 Yönetim ve denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir-gider hesaplarını görüşmek, kabul veya reddetmek, Kurulları ibra etmek veya etmemek,

19.4. Yönetim Kurulunun hazırlamış bulunduğu bütçe ve bütçe yönetmeliğini görüşmek, aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

19.5. Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19.6.  Vakıf kurmak veya kurulu vakıflara üye olmak, federasyon ve konfederasyonlara katılıp- ayrılmak gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19.7. Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye veya gözlemci olmak ve ayrılmak, (gerekli yasal izinleri almak kaydıyla) veya bu konularda Yönetim kuruluna yetki vermek,

19.8. Üyelikten çıkarma kararlarına karşı itirazları görüşüp karara bağlamak,

19.9. Yasa, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek,

19.10. Konfederasyon kurmak veya kurulmuş konfederasyonlara üye olmak,

19.11. Federasyonu feshetmek.

20. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından ve asil üyeler arasından seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

Dernek Genel Kurulunda gizli oyla seçilen Yönetim Kurulu, en yüksek oyu alandan başlayarak, daha az oy alana doğru bir sıralama yapılarak seçilir. Daha az oy alanlar bu sıra dikkate alınarak yedek üyeleri oluşturur.

21. YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda dernek çalışma kurullarının da başkanlığını yürütebilir. Bu kurulların başkanları dernek üyeleri arasından ve gerekli duyulması halinde dernek üyeleri dışındaki kişilerden kendi komitelerinin üyelerini seçerek yönetim kurulunun onayına sunarlar.

21.1. Başkan: Federasyonu tek başına temsil yetkisi vardır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, derneği borçlu ve alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri muhasiple birlikte imza eder.

21.2.  Başkan vekili: Başkanın yokluğunda aynı görev ve yetkilere sahiptir.

21.3. Genel Sekreter: Federasyonun bütün yazışmalarını idare, genel faaliyetleri ve dernek projelerini takip, tanzim ve koordine eder. Yasal defterlerin usulüne göre tutulmasını sağlar, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, toplantı tutanaklarının düzenli korunmasını ve alınan karaların yerine getirilmesini sağlar. Derneği borçlu ya da alacaklı duruma sokacak belgelerle, çekleri gerektiğinde, muhasiple birlikte imza eder, dernek çalışanlarının çalışma usul ve denetiminden sorumludur.

21.4. Muhasip: Federasyonun bütün mali işlerini yönetir. derneği borçlu ya da alacaklı sokacak belgelerle çekleri Başkan, yokluğunda Başkan Vekili veya Genel Sekreterle birlikte imza eder. Gerekli görülmesi konumunda Federasyonun devamlı olarak hesaplarını tutacak olan ücretli muhasebecinin çalışmalarını takip ve kontrol eder.

22. YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULÜ

Yönetim kurulu; en az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları tartışır ve karar bağlar. Toplantıda kararlar salt çoğunluk ile alınır. Özür bildirmeden üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye, görevinden istifa etmiş sayılır. Ayrıca bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yerine sıradaki ilk yedek Yönetim Kurulu üyesi getirilir.

23. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

23.1. İlgili yasaların ve ana tüzük kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

23.2. Çalışma programını hazırlamak,

23.3. Uzmanlık kurullarının başkanlarını seçmek, yönetmeliklerini hazırlamak, tekliflerini görüşüp karar bağlamak, çalışmalarını denetlemek,

23.4. Çalışma dönemine ait hesap sonuçlarını ve bütçe tasarılarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

23.5. Personel almak veya çıkarılmak veya bunlara ödenecek ücretler hakkında karar vermek,

23.6. Dernek üyelik taleplerini değerlendirmek ve karar vermek, dernekten çıkarılan üyeler hakkında yapılan itirazları görüşülmesi için Genel kurulun onayına sunmak,

23.7. Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince uluslararası ilişkiler için ilgili Bakanlıklardan izin alınmasında yetkili olmak, ulusal projelere her bakımdan katılmak,

23.8. İç yönetmelikleri, yönergeleri hazırlamak, yürütmek,

23.9. Denetleme ve Disiplin Kurulu ve Teknik Kurulu oluşturmak, çalışma biçim ve esaslarını saptamak,

23.10. Denetleme ve Disiplin iç yönetmeliğini, Teknik Denetim Yönetmeliğini hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek,

23.11. Yasa tüzük ve yönetmeliklerden doğan ve Genel kurulun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek, mali bakımdan güçlendirecek projeleri yürütmek,

24. DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI VE İÇ DENETİM

Federasyon Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu üyeleri asil üyeler arasından seçilir. Denetim Kurulu derneğin idari ve mali faaliyetlerini Genel Kurul adına altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler ile Dernek Ana tüzüğündeki görevleri yerine getirir, amir hükümlere göre yapılması gereken yükümlülüklerini yerine getirir.

24.1. Denetleme ve Disiplin Kurulu, Federasyonun Denetim Kurulundan ayrı olarak kurulur, Yönetim Kurulu tarafından kaç kişiden oluşacağı ve hangi üyelerden olacağına karar verilir. Görevi, üç türlüdür;

24.1.1. üye derneklerin her yıl Federasyonun etik değerlerine, koymuş bulunduğu yönetim ile ilgili kurallara, idaresinin şeffaflığını esas alan iç yönetmeliğine uygun çalışma yapıp yapmadığını denetler,

24.1.2. Asil üye olmak isteyen derneklerin, 24.1.1. maddesindeki doğrultuda denetiminin yapılması, (Uygun olmayan koşulların düzeltilebilir olabileceğini görmesi konumunda değiştirilmesi veya düzeltilmesi için gözlemci üyelik süresini uzatabilir)

24.1.3. Temsilciler hakkında sadece Federasyon temsilciliği sıfatı ile sınırlı kalmak koşulu ile ve üye derneklerin yasa, tüzük ve etik değerler bakımından yönetim kurulu tarafından kabul edilen iç yönetmeliğe uygun olarak disiplin kovuşturulması yapar.

24.2. Teknik Kurul, Federasyonun Denetim Kurulundan ayrı olarak kurulur, Yönetim Kurulu tarafından kaç kişiden oluşacağı ve hangi üyelerden olacağına karar verilir.

Görevi, iki türlüdür;

24.2.1. üye derneklerin her yıl Federasyonun kabul ettiği standartlar doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirebilecek kapasiteye, ekipmana, elemana ve bilgi birikimine sahip olup olmadığı bakımından, Yönetim Kurulunun kabul edeceği iç yönetmeliğe göre denetimlerini yapar,

24.2.2. Asil üye olmak isteyen derneklerin, 24.2.1. maddesindeki doğrultuda denetiminin yapılması, (Uygun olmayan koşulların düzeltilebilir olabileceğini görmesi konumunda değiştirilmesi veya düzeltilmesi için gözlemci üyelik süresini uzatabilir.)

25. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapıldıktan sonra otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ad, soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, meslekleri ve ikametgâh adresleri Kaymakamlığa bildirilir.

26. GELİRLER

Federasyonun gelirleri şunlardır:

26.1. Giriş aidatları,

26.2. Üye derneklerin aidatları,

26.3. Yayın ve etkinliklerden elde edilen bağışlar,

26.4. Mal varlığından elde edilen gelirler,

26.6. Banka faizleri, devlet tahvili ve bono faizi ve benzeri gelirler,

26.7. İşletme gelirleri,

26.8. Nakit ve ayni yardımlar ve bağışlar,

26.9. vasiyet yolu ile yapılan bağışlar,

26.10. Balo, eğlence, gece ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler,

26.11. Ulusal ve uluslararası projelere sağlanan sponsorlukların yardım ve bağışları.

27. AİDATLAR

Federasyon giriş aidatı dernek başına Hükümetin saptadığı asgari ücretin net tutarı kadardır.

Yıllık üyelik aidatı derneklerin, federasyona seçtikleri temsilci asil üyeleri sayısı birim kabul olunarak saptanır. Birim aidat asgari ücretin net tutarının % 10 tutarıdır. Yıllık aidat, birim tutarın, Dernek asil temsilci sayısına çarpılması ile bulunur.

Gözlemci Dernekler için yıllık aidat bir önceki paragrafta yer alan usule göre saptanır.

28. FEDERASYONUN DEFTERLERİ

Federasyon defterleri;

28.1. Karar defteri,.

28.2. Üye kayıt defteri,

28.3. Gelen ve giden evrak defteri,

28.4. Gelir-gider defteri,

28.5. Bütçe kesin hesap ve bilânço defteri,

28.6. Demirbaş defteri,

28.7. Alındı belgesi kayıt defteridir.

29. HÜKÜM BULUNMAYAN HALDE UYGULAMA

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Dernekler Yasası, Medeni Yasa, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür

30. FESİHTE MAL VARLIĞINI DEĞERLENDİRİLMESİ

Federasyonun feshi halinde tüm mal varlığı faaliyet gösteren üye Dernekler arasında eşit olarak paylaştırılır. Tümü feshedilmiş ise çevre konusunda faaliyet gösteren bir dernek veya vakfa kalır.

31.KURULUŞ DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

Başkan Kuvvet Lordoğlu,

Başkan Yardımcısı Ünsal Acar,

Genel sekreter Nevzat Çetin,

Sayman Adem Demirel,

Üye Olcay Akdağ,

Üye Veli Tiryaki,

Üye Faruk Konukçu,

KURUCU DERNEKLER:

EDAK – Edirne Arama Kurtarma Derneği

UMUT – Aydın Umut Arama Kurtarma Derneği.

K-77 - Yalova Arama Kurtarma Derneği.

GÖNDAK - Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım.

DAD - Alanya Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği

KURUCU DERNEKLER ADINA KURUCU TEMSİLCİLERİ

Yeşim Akçay

Faruk Konukçu

Levent Yahşibeyli

Olcay Akdağ

Öner Gökmen

Çetin Akmaz

Ünsal Acar

Cezmi Subaşı

Adem Demirel

Nejdet Dövenci

Kuvvet Lordoğlu

Veli Tiryaki

Ali Demir

Nevzat Çetin

Ömer Özkan

 

 

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      Anadolu Arama ve Kurtarma Derneği - İstanbul      Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın